.

  Noty o uczestnikach dyskusji

Prof. Richard Schechner (USA, Uniwersytet Nowojorski)

Urodził się w 1934 roku. Teoretyk i filozof teatru i kultury, jeden z najwybitniejszych żyjących twórców teatru poszukującego. Studiował anglistykę w Cornell University i Statse of Iowa University. Doktoraty uzyskał w 1962 roku w Tulane Uniwersity. Twórca i kierownik, a przez wiele lat także główny reżyser The Performance Group. W latach 1962 -69 był redaktorem awangardowego kwartalnika The Drama Review: The Jurnal of Performance Studies. Richard Schechner jest profesorem Tisch School of Arts na Uniwersytecie Nowojorskim, redaktorem naczelnym World of Performance oraz kierownikiem artystycznym zespołu East Coast Artists. Zajmuje się teatrem
w świetle socjologii, antropologii, teorii zachowań i teorii komunikacji.

Prof. Krystyna Bartol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Klasycznej )

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1985 roku pracuje w Zakładzie Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej. Zajmuje się głównie grecka poezją liryczną okresu archaicznego i klasycznego, w tym również jej aspektem wykonawczym. Jest autorka dwóch monografii dotyczących liryki wczesnogreckiej, licznych artykułów publikowanych w specjalistycznych periodykach krajowych i zagranicznych, orz pierwszego całościowego przekładu na język polski dialogu pseudo-Plutarcha O muzyce. Obecnie pracuje nad przygotowaniem do druku rozdziałów dotyczących greckiego dytyrambu, elegii, jambu oraz poezji dydaktycznej okresu cesarstwa. Od 1988 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Dr Zbigniew Benedyktowicz (Instytut Sztuki PAN)

Antropolog kultury, redaktor naczelny miesięcznika Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Członek redakcji Kwartalnika Filmowego. Kierownik Pracowni Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Polskiej Akademii Nauk. Autor prac z zakresu wyobraźni symbolicznej i antropologii współczesnej.

Prof. Jerzy Danielewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Klasycznej)

Urodził się w 1942 roku. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat uzyskał w 1969 roku, pisząc pracę o technice opisów w Metamorfozach Owidiusza. Habilitował się w 1976 roku na podstawie rozprawy o morfologii hymnu greckiego. Głównym przedmiotem jego prac naukowych jest poezja grecka. Przetłumaczył na język grecki wiele utworów, zwłaszcza lirycznych. Profesor nadzwyczajny od 1986 roku, zwyczajny od 1995. W latach 1985-88 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 1987 kieruje Zakładem Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej.

Jacek Dobrowolski

Poeta, tłumacz. Autor esejów poświęconych teatrowi współczesnemu publikowanych przez miesięcznik Teatr: Tańczący zbawiciel Jerzego Grotowskiego oraz Złoty osioł, czyli misteria.

Dr Ireneusz Guszpit

Teatrolog, pracownik naukowy w Zakładzie Tearii Kultury i Sztuk Widowiskowych IFP Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Aktorskim Wrocławskiej PWST. Szczególne obszary zainteresowań: herezje teatralne XX wieku (Osterwa, Grotowski, Gardzienice), zwolennik antropologicznej obsesji nad teatrem.

Dr Leszek Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej)

Doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warzsawskim; adiunkt na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 70., uczestnik prac Instytutu Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Zajmuje się głównie antropologią teatru, będąc jednym z jej największych propagatorów na gruncie polskim. Jest stałym współpracownikiem miesięcznika Dialog.

Dr Tomasz Kubikowski

Urodził się w 1962 roku. Studiował wiedzę o teatrze i filozofię. Jest członkiem redakcji Dialogu, publikuje także w Odrze. Wykłada w warszawskiej Akademii Teatralnej. W 1994 został zaproszony do prowadzenia wykładów na University of Richmond w USA.

Prof. Włodzimierz Lengauer (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny)

Urodził się w 1949 roku. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał doktorat w 1975 roku i habilitację w 1975 roku. W 1996 mianowany został profesorem nauk humanistycznych. Od 1971 jest pracownikiem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest historia starożytnej Grecji okresu archaicznego i klasycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Filologii Klasycznej.

Prof. dr hab. Czesław Robotycki (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Etnologii)

Etnograf i antropolog kultury. Dyrektor Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Etnografii Polski w Instytucie Etnologii. Wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problemami etosu, zjawiskami kultury współczesnej i reinterpretacją etnografii.

Dr Zbigniew Taranienko (Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii)

Estetyk, teoretyk, krytyk sztuki, teatru i literatury. Długoletni dyrektor Galerii-Studio w Warszawie. Kurator Kolekcji Studio. Autor koncepcji teatru narracji plastycznej. Autor kilku tomów wywiadów z najwybitniejszymi artystami polskimi. Ważne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje współczesny polski teatr poszukujący własnych środków wyrazu, zwłaszcza twórczość Józefa Szajny, Leszka Mądzika i Włodzimierza Staniewskiego.

Prof. Andrzej Wierciński

Urodził się w 1930 roku. Antropolog i religioznawca. Od 1949 roku asystent w Instytucie Nauk Antropologicznych w Warszawskim Towarzystwie Naukowym. Asystent w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1957 obronił pracę doktorską Dziedziczenie typu antropologicznego na Uniwersytecie Łódzkim. W 1968 habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim Analiza struktury rasowej ludności Egiptu w epoce przed dynastycznej. W 1978 roku został profesorem nauk historycznych i od tego roku kieruje Zakładem Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1975 roku wykłada w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, od 1993 kieruje Katedrą Antropologii Ogólnej na Wydziale Administracji i Zarządzania, a od 1987 wykłada w Instytucie Religioznawstwa UJ.

Przewodniczy Multidyscyplinarnemu Zespołowi Badawczemu pracującemu nad zagadnieniem osobliwości natury człowieka. Od 1993 roku kierownik projektu badawczego KBN: Etyczne i prawne aspekty inżynierii genetycznej.

Autor licznych publikacji dotyczących zróżnicowania rasowego człowieka, etnogenezy Słowian, starożytnego Egiptu i przedhiszpańskiego Meksyku, zmian mikroewolucyjnych w Polsce, kabalistycznej hermeneutyki biblijnej. Twórca oryginalnych rozwiązań teoretycznych w dziedzinie teorii kultury, symbolizacji oraz antropologii religii.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl