.

    Ks.dr Józef Andrzej Nowobilski - Marc Chagall Obrazy Biblijne

Twórczość Marca Chagalla od samego początku była przepojona elementami kultury żydowskiej. Jednym z zasadniczych nurtów tej kultury są tradycja i elementy biblijne. Były one wszczepione Chagallowi od samego dzieciństwa, które spędził w ortodoksyjnej atmosferze chasydzkiej tradycji. Wątek biblijny w twórczości artysty pojawia się już we wczesnym okresie jego twórczości. Już w 1930 roku Vollard zlecił mu wykonanie ilustracji do biblii.

Cykl Obrazy Biblijne stanowi podsumowanie inspiracji starotestamentalnej tradycji w twórczości Chagalla. Cykl ten został rozpoczęty przez artystę w 1955 roku 17 dużymi malowidłami ściennymi określonymi jako Biblijne Przesłanie, oraz litografiami, których liczba doszła do 205. Kolekcja ta została uzupełniona mozaiką p.t. Wóz Eliasza. W 1956 roku Chagall wykonał ilustrację dla Biblii, która została wydana w 1957 roku. W tym samym roku została ukończona mozaika ścienna w baptysterium kościoła w Assy Przejście przez Morze Czerwone. W roku 1960 powstał cykl pod nazwą Rysunki do Biblii . W roku 1965 stworzył barwne litografie do Księgi Wyjścia, które zostały wydane w 1966 r. jako zbiór 24 litografii. W latach kolejnych tworzy m.in. Mozaikę ścienną pt. Mur płaczu z okazji inauguracji Parlamentu Izraelskiego, sześć witraży przedstawiających: Proroka Eliasza, Jeremiasza, Daniela, Wizję Proroka Izajasza, Sen Jakuba, Drzewo Jessego, Ukrzyżowanie Jeruzalem Niebiańskiego. W 1974 dla kościoła Notre Dame w Reims namalował witraże Abraham i Chrystus i Drzewo Jessego a w roku następnym duży obraz pt. Syn Marnotrawny. W roku 1980 w Muzeum Przesłania Biblijnego w Nicei artysta wystawił cykl Psalmy Dawidowe. W roku następnym wykonał szereg dużych obrazów poświęconych Biblii, z których najważniejsza jest Wizja Króla Dawida.

Przedstawiony wyżej przegląd wątków biblijnych w twórczości Chagalla pokazuje,
że motyw ten stanowił istotny nurt w dorobku artysty. Zbiór litografii prezentowanych na wystawie nie przedstawia całości biblijnych elementów w twórczości Chagalla, natomiast prezentowane zbiory stanowią zwartą całość będącą początkowym etapem w rozwoju bogatego dorobku artystycznego Chagalla, poświęconego tematyce biblijnej.

Prezentowany cykl jest własnością archidiecezji kolońskiej. Po raz pierwszy został pokazany w 1993 roku na specjalnie zorganizowanej wystawie. Dzięki wielkiej życzliwości Muzeum i wielu osób, wystawa ta może mieć miejsce w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie oraz w Nowym Targu.

Twórczość Marca Chagalla jest znana najczęściej w Polsce z reprodukcji. Oryginały dzieł Chagalla w Polskich Muzeach spotykamy rzadko. Stąd możliwość prezentacji społeczności diecezji krakowskiej liczącego 43 pozycje cyklu oryginalnych prac tego malarza, który stanowi niewątpliwy ewenement w życiu artystycznym Krakowa i przyczyni się do bliższego poznania twórczości tego artysty. Sukces jaki odniosła w Krakowie w 1998 roku wystawa obrazów Chagalla świadczy najlepiej o wielkim zainteresowaniu jakie wzbudza w Krakowie twórczość tego artysty.

Walor poznawczy niniejszej ekspozycji polega między innymi na tym, że przełamie pewne nasze stereotypy dotyczące twórczości Chagalla, pomijające bogaty nurt wątków biblijnych w jego dorobku artystycznym. Tymczasem, tematyka biblijna była bliska Chagallowi i stanowi jeden z podstawowych wątków jego twórczości. Prezentowany zbiór Obrazów Biblijnych cechuje się bardzo wysokim poziomem artystycznym. Poszczególne przedstawienia charakteryzują się wielką dynamiką. Chagall ujmuje tradycyjne tematy biblijne w sposób niezmiernie indywidualny i oryginalny. Cechuje je duża skrótowość ujęć, będąca wynikiem bardzo głębokich przemyśleń artysty. Skrótowość ta, nie tylko nie osłabia, lecz wręcz wzmaga dynamikę poszczególnych przedstawień, wciągając widza i pobudzając go do refleksji.

Bardzo istotną rolę w prezentowanym zbiorze, jako instrument ekspresji artystycznej, odgrywa kolor. Chagall wykorzystuje tu kolor nie tylko jako element dekoracyjno- kompozycyjny, lecz nadaje mu charakter symboliczny, uzupełniający w stosunku do przekazu znaczeniowego poszczególnych tematów. Artysta tworzy tu specjalny język kolorów, przedstawiony szczegółowo w katalogu, którym przekazuje widzowi określone treści artystyczne.

Udostępniając szerszej publiczności twórczość biblijną Marca Chagalla organizatorzy wyrażają nadzieję, że cykl ten ze względu na swój biblijny charakter okaże się szczególnie interesujący i przystępny dla każdego odwiedzającego wystawę, że ułatwi lepszy odbiór i zrozumienie twórczości malarskiej Marca Chagalla.

Miejsce i termin wystawy:
Marc Chagall Obrazy Biblijne
Muzeum Archidiecezjalne
31 - 022 Kraków ul. Kanonicza 19

15 września -30 października 2000 r.

Organizatorzy
Muzeum Archidiecezjalne
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 19-21, tel. 421 89 63, fax. 422 75 23
Kurator wystawy: Ks. dr Józef Andrzej Nowobilski

Biuro Kraków 2000
31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1, tel. 421 86 93, 429 34 87, fax. 422 13 81
Koordynator projektu: Małgorzata Jezutek

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl