.
  Jezuici - historia zakonu

Założycielem Towarzystwa Jezusowego był Bask Ignacy Loyola. Podczas studiów w Paryżu zgromadził wokół siebie kilku studentów różnej narodowości. Wszyscy oni oddali się na służbę papieżowi, w Kościele katolickim. Nowy zakon zatwierdził papież Paweł III 27 IX 1540 r. Jezuici duży wkład wnieśli w rozwój szkolnictwa. Na tym polu zapoczątkowali w Kościele nową erę i stali się pierwszym zakonem uczącym. W 1773 r w momencie kasacji zakonu jezuici prowadzili ponad osiemset instytucji wychowawczych: uniwersytetów, seminariów, szkół średnich na całym świecie.

Do Polski jezuici przybyli w 1564 roku, dzięki staraniom biskupa warmińskiego, kardynała Stanisława Hozjusza. Pierwsze placówki jezuickie powstały na północy kraju, gdzie było największe zagrożenie protestantyzmem i dotkliwiej odczuwano brak księży. Jezuici w Polsce największe zasługi odnieśli na polu szkolnictwa. Siecią kolegiów objęli całą Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Majątek zniesionego w 1773 roku zakonu, stanowił bazę pod dzieło Komisji Edukacji Narodowej, w której działalności uczestniczyło wielu jezuitów.

Pierwsza placówka jezuitów w Krakowie powstała przy kościele św. Barbary . w 1583 roku jezuici przejęli kościół dzięki wsparciu króla Stefana Batorego. Świadectwem chrześcijańskiej działalności zakonu są powstałe przy kościele bractwa, założone przez Piotra Skargę: Arcybractwo Miłosierdzia, Bank Pobożny, Bractwo św. Łazarza. Przy kościele powstała Bursa Muzyczna, przy której działał zespół założony przez Adama Makowskiego. W !655 roku opiekę nad kapelą przejęło Bractwo Miłosierdzia.

Przełożonymi rezydencji i Kościoła św. Barbary byli zasłużeni dla kultury polskiej jezuici: Piotr Skarga, Jakub Wujek - tłumacz Pisma Świętego na język polski, Jan Wielewicki - autor pięciotomowej historii św. Barbary, Stanisław Załęski - historyk jezuitów polskich, Włodzimierz Ledóchowski - późniejszy generał zakonu. W latach 1600 -1773 istniało w Krakowie przy ul. Grodzkiej kolegium przy kościele śś. Piotra i Pawła. Do jego powstania przyczynił się król Zygmunt II Waza, który w 1595 ufundował dom jezuitów. Zamieszkali tam jezuici kierujący budową kościoła oraz kapelani dworscy z Piotrem Skargą na czele. Od 1973 roku mieści się tam Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także z fundacji Zygmunta II powstał barokowy Kościół świętych Piotra i Pawła. W kościele jezuici prowadzili prace kapłańskie, głosili kazania i spowiadali. Ponadto prowadzili wizyty w więzieniach i szpitalach. Przy kościele istniały m.in. Kongregacja Mariańska szlachty i literatów, Bractwo Dobrej Śmierci, Kongregacja Miejska Kupców.

W 1617 roku jezuici uzyskali od króla Zygmunta III zgodę na otwarcie przy kościele śś. Piotra i Pawła kolegium połączonego z Akademią Krakowską. Projekt nie doszedł do skutku z powodu sprzeciwu Akademii. Przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kopernika, jezuici krzewią kult Serca Bożego, prowadzą apostolstwo modlitwy, duszpasterstwo akademickie oraz są kapelanami szpitalnymi w pobliskich klinikach i domach starców. W 1989, na bazie istniejącego od 1932 Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego, powstała nowa jezuicka uczelnia: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum. Ma ona status wyższej uczelni z prawami państwowymi. Ma ona status wyższej uczelni kościelnej.

Jezuici mieszkający w Przegorzałach od 1881 roku prowadzą prace dydaktyczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, na kilku innych uczelniach, pracują w duszpasterstwie przy miejscowej parafii pw. Chrystusa Króla, kierują Sekretariatem Apostolstwa Modlitwy oraz organizują pomoc dla ubogich i potrzebujących. Przy rezydencji działa założone z inicjatywy Czesława Drążka Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych im. Ojca Jana Beyzyma.

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl