Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska 
Kraków 2000
23 - 26 października 2000 r.

Prace związane z konferencją toczyły się od 1977 roku, a w projekt zaangażowało się wielu wybitnych naukowców. Inicjatywa została przedstawiona podczas międzynarodowego spotkania zorganizowanego w Bergen w październiku 1977 roku. Projekt zyskał poparcie wszystkich dziewięciu miast i został włączony w program imprez realizowanych wspólnie przez wszystkie Europejskie Miasta Kultury w ramach tematu Dziedzictwo historyczne - wyzwania przyszłości.

W październiku 1998 roku przedstawiciele instytucji i organizacji naukowych związanych z ochroną dóbr kultury, podjęli w czasie spotkania w Krakowie decyzję o utworzeniu Rady Programowej i powołaniu 9 sekcji tematycznych obejmujących wszystkie obszary ochrony dziedzictwa kulturowego. Wybrano ich przewodniczących, którzy wzięli odpowiedzialność za organizację seminariów i spotkań dyskusyjnych. Ustalono wówczas, że końcowa sesja plenarna odbędzie się w Krakowie w terminie 23 -26 października 2000 r. Na konferencji końcowej przedstawiony został dokument podsumowujący - Karta Krakowska 2000.

Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000, odbyła się w formie interdyscyplinarnego forum, na którym przedyskutowane zostały, a następnie sformułowane aktualne poglądy, pryncypia i wymagania związane z ochroną dóbr kultury w świetle najnowszego stanu wiedzy. Ideą konferencji była próba odpowiedzi na pytania: czy to dziedzictwo kulturowe musi być postrzegane jako przestroga dla postępu i rozwoju, czy wręcz przeciwnie może stanowić czynnik integrujący starą tożsamość opartą na tradycji, doświadczeniu i dorobku materialnym pokoleń z nową tożsamością otwartą na wielokulturowość, wolność jednostki. Jak dziś rozumiane jest pojęcie monument w szerokim znaczeniu krajobrazu kulturowego, na czym polega autentyzm zabytku, jakie są dopuszczalne granice rekonstrukcji, co oznacza formuła jego adaptacji do współczesnych potrzeb, jak godzić liberalizm gospodarczy z ograniczeniami wynikającymi z zasad ochrony, jak racjonalnie zarządzać dobrami kultury?

Spotkanie w Krakowie było kontynuacją i twórczym rozwinięciem idei konserwatorskich wyrażonych w historycznych dokumentach Karty Ateńskiej z 1931 roku i Karty Weneckiej z 1964 roku.

Organizatorzy:
Wydzia
ł Architektury Politechniki Krakowskiej
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Biuro Festiwalowe Kraków 2000
Mi
ędzynarodowe Centrum Kultury

 

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni